Skip to content

Regulamin Rekolekcji dla rodzin

I. Wyjaśnienie terminów użytych w Regulaminie:

 • Rekolekcje: Rekolekcje dla Rodzin
 • Lasek: Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku
 • Prowadzący: osoby wyznaczone przez Przełożonego Lasku do prowadzenia Rekolekcji
 • Uczestnicy: wszystkie osoby przyjęte na Rekolekcje

II. Zasady

 1. Organizatorem Rekolekcji jest Lasek.
 2. Rekolekcje odbywają się w Lasku (ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin).
 3. Rekolekcje rozpoczynają się od kolacji w dniu 22 lipca 2024 r., godz. 18.00 (przyjazd od godz. 15.00), a kończą się przed południem w dniu 27 lipca 2024 r.
 4. Chęć udziału w Rekolekcjach zgłasza się w sekretariacie Lasku (formularz na podstronie rekolekcji lub tel. 505 921 345). O przyjęciu na Rekolekcje decydują Prowadzący.
 5. Koniecznym warunkiem zapisu na Rekolekcje jest uczestniczenie w nich obojga małżonków.
 6. Prowadzący mają prawo nie przyjąć na Rekolekcje danej osoby, jeśli uznają, że jej kondycja fizyczna lub psychiczna uniemożliwia udział w tym wydarzeniu, lub z innych ważnych powodów.
 7. Podczas Rekolekcji za dzieci odpowiadają ich rodzice.
 8. W określonych godzinach Prowadzący organizują opiekę i zajęcia dla dzieci, aby umożliwić rodzicom pełny udział w Rekolekcjach.
 9. Prowadzący określają, w których punktach programu rodzice mogą uczestniczyć wraz z dziećmi, a w których jedynie sami.
 10. Koszt uczestnictwa w Rekolekcjach – informacja w sekretariacie Lasku.
 11. W przypadku rezygnacji z udziału w Rekolekcjach Uczestnik powinien jak najszybciej poinformować o tym Prowadzących.
 12. Uczestników obowiązują zasady wzajemnego szacunku, życzliwości oraz kultury słowa.
 13. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego uczestnictwa we wszystkich punktach programu.
 14. Uwagi, wątpliwości, niejasności i pytania należy zgłaszać do Prowadzących.
 15. Uczestnik dba o godny strój podczas Rekolekcji, szczególnie w kaplicy.
 16. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do zasad panujących na terenie Lasku, w tym poszanowania czasu ciszy nocnej.
 17. Uczestnicy dbają o mienie Lasku, w tym odpowiadają za klucze do swoich pokoi. Braki i usterki należy zgłaszać do Prowadzących.
 18. Organizator i Prowadzący nie odpowiadają za rzeczy należące do Uczestników.
 19. Na rekolekcjach obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek. Osoby, które nie są w stanie na czas Rekolekcji porzucić nałogu palenia tytoniu, mogą palić w wyznaczonych miejscach poza budynkiem, jeśli nie przeszkadza to innym osobom.
 20. Na Rekolekcje nie można przywozić zwierząt.
 21. Zgłoszenie się na Rekolekcje jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Rekolekcji zgodnie z obowiązującym prawem.
 22. Prowadzący mogą wyznaczyć osoby do robienia zdjęć i filmów podczas Rekolekcji. Materiały te mogą być wykorzystane w celach promujących Rekolekcje oraz inne inicjatywy organizowane w duchu Rycerstwa Niepokalanej. Ewentualne wykorzystanie materiałów odbywa się z poszanowaniem godności i wrażliwości znajdujących się na nich osób.
 23. Sytuacje sporne dotyczące rozumienia Regulaminu lub jego nieprzestrzegania rozstrzygają Prowadzący. W przypadku naruszeń oraz niestosowania się do zasad panujących na Rekolekcjach Prowadzący mają prawo do usunięcia Uczestnika z Rekolekcji.