Skip to content

Polityka prywatności

art. 1

Informacje ogólne

1. Operatorem strony http://lasek.niepokalanow.pl/ (zwanej także Stroną) jest Klasztor św. Maksymiliana M. Kolbego Niepokalanów-Lasek (zwany dalej także Klasztorem), która ma na uwadze poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających tą stronę.

2. W ramach funkcjonowania niniejszej strony pozyskiwane są następujące informacje o danych użytkowników oraz ich zachowaniach:

– zapisywanych w logach serwera WWW;

– zapisywanych w danych Google Analitycs;

– zapisywanych w formularzach;

– zapisywanych w urządzeniach końcowych w ramach plików Cookies.

art. 2

Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Strona stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1191) i zakazane jest jego wykorzystywanie jakiejkolwiek treści Strony w całości lub w części w celach niekomercyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej zgody Klasztoru. 
 2. Klasztor zastrzega sobie wszelkie prawa do Strony zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.

art. 3

Zakres odpowiedzialności

 1. Klasztor dba o publikowanie treści w sposób rzetelny, jednakże Klasztor nie odpowiada za skutki ewentualnego wykorzystywania tych treści przez użytkowników lub osoby trzecie bez naruszenia w jakiejkolwiek części pkt II niniejszej polityki.
 2. Strona zawiera odnośniki do innych stron prowadzonych przez innych operatorów. Klasztor nie odpowiada również za treść oraz politykę prywatności linkowanych stron prowadzonych przez innych operatorów. Klasztor zaleca każdorazowe zapoznanie się z polityką prywatności po przejściu do linkowanej strony. 
 3. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie niniejszej Strony.

art. 4

Gromadzenie danych

 1. Strona przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Strony jak również przeglądane zasoby na podstawie adresów URL.
 2. W plikach logów serwera WWW, o ile to technicznie możliwe, przechowywane są następujące informacje:
 3. adres IP
 4. nazwa stacji klienta
 5. czas nadejścia zapytania,
 6. pierwszy wiersz żądania http,
 7. czas wysłania odpowiedzi,
 8. kod odpowiedzi HTTP,
 9. nazwę stacji klienta identyfikowanej na podstawie protokołu HTTP, w przypadku gdy jest to możliwe,
 10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 11. adres URL strony poprzednio przeglądanej przez użytkownika w przypadku skierowania na Stronę poprzez odnośnik, 
 12. informacje o przeglądarce użytkownika,
 13. liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 14. inne dane techniczne o anonimowym charakterze,
 15. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.
 16. Dane powyższe są przechowywane przez czas nieokreślony i ewentualnie wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną oraz celów statystycznych.

art. 5

Google Analitycs

 1. Klasztor korzysta z rozwiązań zewnętrznego dostawcy (Google, Inc. z siedzibą w Mountain View w Kalifornii w Stanach Zjjednoczonych) analizującego anonimowe dane dotyczące użytkowników odwiedzających Stronę tzw. Google Analitycs, które działa na podstawie plików cookies bez udostępnienia danych umożliwiających identyfikację osoby.
 2. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności Google Analytics dostępną na stronie http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

art. 6

Formularze

 1. Użytkownik, który jedynie przegląda Stronę zapoznając się z jej treścią nie ma obowiązku ujawniać swojej tożsamości.
 2. Strona zbiera odpowiednie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość, nr PESEL, nr telefonu w celu dokonania procesu, do którego służy dany formularz np. zapisu na rekolekcje. 
 3. W przypadku gdy dane, o których mowa w ust. 1 pozwalają na identyfikację osoby fizycznej to dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującą polityką ochrony danych osobowych Klasztoru. Jednocześnie każdy użytkownik przez wysłaniem formularza musi każdorazowo zaznaczyć, iż otrzymał od Klasztoru informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdujące się u dołu strony. Klasztor archiwizuje oświadczenie o otrzymaniu tych informacji.

art. 7

Pliki Cookies

 1. Strona korzysta z plików Cookies, które nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Strony ani śledzenia ich nawigacji. 
 2. Pliki Cookies zawierają nazwę Strony, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer … Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 3. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika.
 5. Pliki Cookies dzielą się na sesyjne, które są przechowywane w urządzeniu użytkowanika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony oraz stałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub zgodnie z parametrami tych plików.
 6. Użytkownicy mogą zablokować przechowywanie plików Cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Przydatna w tym zakresie może być opcja Pomoc, która może znajdować w danej przeglądarce użytkownika.

art. 8

Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

 1. Udostępnianie jakichkolwiek danych jest możliwe w granicach prawa powszechnie obowiązującego lub w przypadku wyrażenia zgody konkretnej osoby.
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może się odbywać na podstawie umów Klasztoru z podmiotami trzecimi zawieranymi na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

art. 9

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Użytkownik powinien korzystać ze Strony w sposób ostrożny, w szczególności powinien korzystać z najnowszego oprogramowania antywirusowego, włączyć tzw. firewall’a jak również stosować wszelkie inne środki bezpieczeństwa.
 2. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację wszystkich wymienionych powyżej zasad.
 3. W przypadku zmiany przez Klasztor niniejszej polityki prywatności aktualna jej wersja jest publikowana na Stronie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić następujące dane: Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr PESEL.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Klasztor św. Maksymiliana M. Kolbego Niepokalanów-Lasek (dalej: Ośrodek MI) z siedzibą w Teresinie przy ul. Teresińskiej 32 będące kościelną osobą prawną, NIP 837 18 41 838, REGON 369543074.

Do kontaktu z administratorem służy panel kontaktowy na stronie: https://lasek.niepokalanow.pl/kontaktnastępujący adres email: niepokalanow.lasek@gmail.com

W jakich celach i jak długo wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osób wypełniających formularze zgłoszeniowe bądź kontaktowe mogą być wykorzystywane w następujących celach:

1. Zapis na wskazane rekolekcje, dni skupienia, itd.

2. Kontakt z osobą, która dokonała zapisu na rekolekcje w sprawach związanych z tymi rekolekcjami.

3. Kontakt z osobą w sprawie odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie.

4. Wysyłanie informacji o wydarzeniach w Ośrodku MI po zapisaniu się na newsletter.

5. Kontakt związany z działalnością i ofertą Ośrodka MI.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane bezterminowo lub do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie, lecz ze względów bezpieczeństwa prawnego, nie krócej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z współdziałaniem z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi na rzecz Ośrodka MI, twoje dane osobowe mogą być powierzane do celów o których mowa powyżej w deklaracji. Podmioty, którym mogą być powierzane twoje dane osobowe to: drukarnie, operatorzy pocztowi, kurierzy, audytorzy, podmioty nadzorujące Ośrodek MI.

Prawa ochrony danych

W związku z przetwarzaniem przez Ośrodek MI Twoich danych przysługuje Ci prawo do:

 • uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych.
 • dostępu do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Ośrodek MI.
 • sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe.
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • przeniesienia danych osobowych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zgodnie z treścią niniejszej deklaracji oraz potwierdzeniem w formie elektronicznej otrzymania poniższych informacji o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych udzielam zgody na ich przetwarzanie

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody do przetwarzanie danych osobowych w przypadkach gdy zgoda ta jest wyłączną podstawą do przetwarzania danych osobowych, zaś́ cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem.