Skip to content

Regulamin Rekolekcji dla Osób Niepełnosprawnych

I. Wyjaśnienie terminów użytych w Regulaminie:

 • Rekolekcje: Rekolekcje dla Osób Niepełnosprawnych
 • Lasek: Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku
 • Prowadzący: osoby wyznaczone przez Przełożonego Lasku do prowadzenia Rekolekcji
 • Podopieczny: osoba z niepełnosprawnością, która potrzebuje opieki Wolontariusza
 • Wolontariusz: osoba pełnoletnia, która nieodpłatnie zobowiązała się opiekować powierzonym Podopiecznym w czasie Rekolekcji
 • Uczestnicy: wszystkie osoby przyjęte na Rekolekcje

II. Zasady

 1. Organizatorem Rekolekcji jest Lasek.
 2. Rekolekcje odbywają się w Lasku (ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin).
 3. Rekolekcje trwają od kolacji w dniu 26 sierpnia 2024 r., godz. 18.00 (przyjazd od godz. 15.00) do obiadu w dniu 1 września 2024 r.
 4. Chęć udziału w Rekolekcjach zgłasza się w sekretariacie Lasku (formularz na stronie: https://lasek.niepokalanow.pl/rekolekcje-mi/rekolekcje-dla-niepelnosprawnych/ lub tel. 505 921 345). O przyjęciu na Rekolekcje decydują Prowadzący, po zebraniu potrzebnych informacji od zgłoszonych osób.
 5. Prowadzący mają prawo nie przyjąć na Rekolekcje danej osoby, jeśli uznają, że jej kondycja fizyczna lub psychiczna uniemożliwia udział w tym wydarzeniu, z powodu braku Wolontariusza, lub z powodu innej ważnej przyczyny.
 6. Koszt uczestnictwa w Rekolekcjach podany jest na stronie: https://lasek.niepokalanow.pl/rekolekcje-mi/rekolekcje-dla-niepelnosprawnych/
 7. Podopieczny chcąc przyjechać na Rekolekcje powinien znaleźć dla siebie Wolontariusza oraz zgłosić go do Prowadzących.
 8. Koszty pobytu Wolontariusza pokrywa Podopieczny.
 9. Podopieczny może przyjechać na Rekolekcje, jeśli jego Wolontariusz jest już w Lasku. W przypadku braku takiej możliwości, niezwłocznie zgłasza ten fakt Prowadzącym.
 10. Wolontariusz powinien przyjechać na rekolekcje najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem Rekolekcji. W przypadku braku takiej możliwości, niezwłocznie zgłasza ten fakt Prowadzącym.
 11. Na Rekolekcje nie można przywozić zwierząt.
 12. W przypadku rezygnacji z udziału w Rekolekcjach Uczestnik powinien jak najszybciej poinformować o tym Prowadzących.
 13. Uczestników obowiązują zasady wzajemnego szacunku, życzliwości oraz kultury słowa.
 14. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego uczestnictwa we wszystkich punktach programu.
 15. Wolontariusz wraz z Podopiecznym powinien odpowiednio wcześniej planować wszystkie czynności higieniczno – porządkowe, aby nie kolidowały one z obowiązkowymi punktami programu (z wyjątkiem nieprzewidzianych zdarzeń). Tyczy się to również czasu snu – każdy Uczestnik na prawo się wyspać, tak aby w pełni sił mógł korzystać z czasu Rekolekcji.
 16. Wolontariusz ustala z Podopiecznym zakres swoich obowiązków – czynności, w których Podopieczny wymaga pomocy. Wolontariusz jest zobowiązany do pomocy Podopiecznemu we wszystkich ustalonych obszarach z zachowaniem szacunku do Podopiecznego.
 17. Podopieczny informuje Wolontariusza o przyjmowanych lekach, a także o chorobach, które wiążą się z bezpiecznym uczestnictwem w Rekolekcjach (np. epilepsja).
 18. Wolontariusz nie może pozostawić Podopiecznego bez potrzebnej opieki.
 19. Podopieczny współpracuje z Wolontariuszem na zasadach wzajemnego szacunku oraz uwzględniania swoich potrzeb. Bardzo ważne, aby w czasie wolnym znaleźć czas nie tylko na czynności opiekuńcze, ale także na rozmowę.
 20. Wolontariusz powinien zadbać o swój odpoczynek w ciągu dnia.
 21. Wskazane jest aby Wolontariusze wzajemnie sobie pomagali, jeśli zajdzie taka potrzeba np. podczas kąpieli, czy przenoszenia Podopiecznego.
 22. Uwagi, wątpliwości, niejasności i pytania należy zgłaszać do Prowadzących.
 23. Uczestnik dba o godny strój podczas Rekolekcji, szczególnie w kaplicy.
 24. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do zasad panujących na terenie Lasku, w tym poszanowania czasu ciszy nocnej.
 25. Uczestnicy dbają o mienie Lasku, w tym odpowiadają za klucze do swoich pokoi. Braki środków higienicznych i usterki należy od razu zgłaszać do Prowadzących.
 26. Organizator i Prowadzący nie odpowiadają za rzeczy należące do Uczestników.
 27. Na rekolekcjach obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek. Osoby, które nie są w stanie na czas Rekolekcji porzucić nałogu palenia tytoniu, mogą palić w wyznaczonych miejscach poza budynkiem, jeśli nie przeszkadza to innym osobom.
 28. Zgłoszenie się na Rekolekcje jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Rekolekcji zgodnie z obowiązującym prawem.
 29. Prowadzący mogą wyznaczyć osoby do robienia zdjęć i filmów podczas Rekolekcji. Materiały te mogą być wykorzystane w celach promujących Rekolekcje oraz inne inicjatywy organizowane w duchu Rycerstwa Niepokalanej. Ewentualne wykorzystanie materiałów odbywa się z poszanowaniem godności i wrażliwości znajdujących się na nich osób.
 30. Sytuacje sporne dotyczące rozumienia Regulaminu lub jego nieprzestrzegania rozstrzygają Prowadzący. W przypadku naruszeń oraz niestosowania się do zasad panujących na Rekolekcjach Prowadzący mają prawo do usunięcia Uczestnika z Rekolekcji.