Skip to content

Regulamin rekolekcji dla dzieci i młodzieży

Ostatnia aktualizacja 25.04.2024 r.

I. ZAPISY

 1. Zapisy dzieci i młodzieży na rekolekcje przyjmujemy telefonicznie:

Sekretariat Ośrodka MI: +48 505 921 345 (pn.-pt.: 9.30 – 15.30)

Albo poprzez formularz kontaktowy dostępny na podstronie danych rekolekcji. Zapisy odbywają się jedynie we wcześniej podanych terminach.

 1. Do zgłoszenia dziecka potrzebne jest podanie jego: imienia i nazwiska, wieku, numeru PESEL, adresu zamieszkania, wybranego terminu rekolekcji, a także numeru telefonu rodzica/opiekuna. Dopiero po przekazaniu wszystkich powyższych danych następuje rezerwacja miejsca dla danego dziecka na liście uczestników.
 2. Na około miesiąc przed rozpoczęciem turnusów do zapisanych uczestników zostanie rozesłany mail z prośbą o potwierdzenie chęci uczestnictwa w rekolekcjach. Brak odpowiedzi w ciągu tygodnia będzie skutkować wykreśleniem dziecka z listy.
 3. Przed przyjazdem na rekolekcje należy wydrukować i uzupełnić kartę kwalifikacyjną, która będzie przesłana mailowo przed turnusem. Uzupełnienie tej karty i jej dostarczenie w dniu rozpoczęcia jest OBOWIĄZKOWE.

(Przyjazd bez wcześniejszego zgłoszenia może skutkować nie przyjęciem dziecka na rekolekcje).

 1. Ofiarę, która zapewnia pokrycie kosztów pobytu dziecka na rekolekcjach w wysokości podanej na właściwej podstronie uiszcza się w dniu przyjazdu na rekolekcje.

 

II. ZASADY OGÓLNE

 1. O stanie zdrowia dziecka poświadczają rodzice, nie potrzeba wizyty u lekarza.
 2. Istotne jest wpisanie szczepień, warto dołączyć ksero karty szczepień z książeczki
 3. Mimo zgłoszenia i spełnienia wszystkich wymagań dziecko może ostatecznie nie zostać przyjęte na turnus z powodów zdrowotnych, jeśli opieka nad nim będzie wymagała specjalistycznej kadry wychowawczej (np. upośledzenie), bądź obecna w trakcie zapisów pielęgniarka uzna, że w związku z przebytymi lub trwającymi chorobami nie jesteśmy w stanie zapewnić dostatecznej opieki zdrowotnej.
 4. Zapisy na rekolekcje KOŃCZYMY, gdy:
  1. nie ma wystarczającej liczby kadry wychowawczej,
  2. liczba uczestników przekroczy liczbę miejsc noclegowych.

W takim przypadku dziecko może zostać wpisane na listę rezerwową i przyjęte w momencie zwolnienia.

 1. Plan rekolekcji będzie dostępny w Ośrodku rekolekcyjnym. Udostępniony zostanie także numer telefonu kontaktowego do prowadzących turnus kierowników, aby można było się z nimi kontaktować w czasie trwania rekolekcji.
 2. Wypełniając dokumenty, zwłaszcza klauzurę RODO, rodzic wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Ośrodka Formacyjnego Rycerstwa Niepokalanej w Lasku (zdjęcie grupowe, filmik i zdjęcia na YouTube, na stronie internetowej itp.). Odmowa wyrażenia takiej zgody dyskwalifikuje z przyjęcia na rekolekcje.
 3. Ewentualne bukowanie pokoi (bez koedukacji) dla dzieci wraz ze swoimi kolegami/koleżankami lub rodzeństwem można dokonywać tylko przy zgłoszeniu telefonicznym lub emailowym, a nie po przybyciu na rekolekcje.
 4. Wszelkie pytania dotyczące rekolekcji dla dzieci i młodzieży w naszym domu w Niepokalanowie Lasku prosimy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pod numerem telefonu podanym powyżej.
 5. Nie organizujemy turnusów dwutygodniowych, nawet jeśli dla tego samego poziomu wiekowego są turnusy następujące po sobie. Każdy uczestnik przebywa tylko jeden tydzień.
 6. Rodzic/opiekun nie może mieszkać w naszym Ośrodku rekolekcyjnym w czasie trwania rekolekcji dla dzieci i młodzieży. O wyjątkach od tej reguły może zdecydować tylko kierownik turnusu. Opłata za pobyt rodzica/opiekuna w wyjątkowych przypadkach i za zgodą kierownika, to równowartość podwójnej stawki za jednego uczestnika.

 

III. ZASADY PANUJĄCE PODCZAS REKOLEKCJI

 1. Rekolekcje prowadzone są w Domu Rekolekcyjnym i mają charakter zamknięty. Składane ofiary służą tylko i wyłącznie prowadzeniu rekolekcji i funkcjonowaniu Ośrodka.
 2. Oprócz rzeczy osobistych należy ze sobą zabrać: Pismo Święte, różaniec, przybory muzyczne; ministranci przywożą alby lub komże.
 3. Ważny jest stosowny strój do kościoła zarówno dla chłopców jak i dziewczynek, dotyczy to także młodzieży gimnazjalnej (chłopcy – długie spodnie; dziewczyny – stosowne sukienki oraz zakryte ramiona).
 4. Rekolekcje to czas wyciszenia, modlitwy, a także zabawy i poznawania nowych ludzi. Mają inny charakter niż kolonie czy obozy. Prosimy zatem o pozostawienie w domu telefonów komórkowych, tabletów, głośników bluetooth i innych elektronicznych gadżetów, które nie będą mogły być używane przez cały pobyt na rekolekcjach. W razie konieczności kierownik turnusu kontaktuje się z rodzicami. Zawsze istnieje możliwość zadzwonienia do kierownika lub wychowawcy grupy z zapytaniem o dziecko. Należy przy tym uwzględnić przekazany plan rekolekcji, gdyż podczas niektórych punktów programu (np. Msza Święta), nie ma możliwości odebrania telefonu.
 5. Podczas rekolekcji obowiązuje również określony regulamin zachowania przekazywany dzieciom na początku turnusu. Notoryjne łamanie jego zapisów może skutkować wydaleniem dziecka z rekolekcji bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas. W takim przypadku rodzice są zobowiązani w ciągu 24 godzin odebrać dziecko z Ośrodka.
 6. W związku z pkt. 4 regulaminu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież gadżetów, które są zakazane na rekolekcjach.
 7. Wszelkie szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania regulaminu lub poleceń wychowawców pokrywają rodzice/opiekunowie dziecka.
 8. W czasie rekolekcji zapewniamy wyżywienie i opiekę całodobową. Dzieci objęte specjalistyczną dietą zobowiązane do posiadania produktów dla nich odpowiednich do spożycia. Fakt ten powinien być odnotowany w karcie zgłoszeniowej. Jeśli fakt diety nie będzie odnotowany w karcie zgłoszeniowej nie ponosimy odpowiedzialności za uszczerbek lub utratę zdrowia lub życia uczestnika rekolekcji.
 9. Dzieci mają możliwość robienia zakupów, kupowania pamiątek z Niepokalanowa, zatem mogą mieć ze sobą drobne sumy pieniędzy.
 10. Każdy turnus rozpoczyna się w PONIEDZIAŁEK o godz. 15.00, a kończy Mszą Świętą o godz. 10.00, chyba, że podano inaczej.
 11. Prosimy przybyć w dniu rozpoczęcia rekolekcji w godzinach od 9.30 – 14.30, to bardzo ważne z racji rozpoczęcia turnusu. Odbiór dzieci i młodzieży jest w sobotę o godz. 11.00.
 12. Tradycyjnie rodzice zaproszeni są na Msze świętą o godz. 10.00, w dniu zakończenia rekolekcji, po której można odebrać swoje dziecko.
 13. Potrzebę wcześniejszego odbioru dziecka należy zgłosić do prowadzącego rekolekcje w momencie rejestracji w dniu rozpoczęcia turnusu. Jeśli rodzic/opiekun zdecydowałby się na zabranie dziecka w trakcie trwania turnusu obowiązany jest do wcześniejszego poinformowania prowadzącego rekolekcje. W razie braku uzasadnionej i nagłej przyczyny nie przysługuje zwrot kosztów pozostałej części rekolekcji.
 14. Prosimy o nieprzybywanie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia rekolekcji, gdyż nie możemy zapewnić wtedy dzieciom prawnej opieki. W wyjątkowych sytuacjach takie przybycie musi być wcześniej uzgodnione z prowadzącym rekolekcje. Za każdą dodatkową dobę pobytu pobieramy opłatę 60 zł.

 

KLAUZULA RODO*

Podpisując Kartę kwalifikacyjną:

– wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka, którego dane podane zostały w pkt II Karty kwalifikacyjnej

w rekolekcjach organizowanych przez Klasztor św. Maksymiliana M. Kolbego – Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej w

Niepokalanowie Lasku w okresie podanym w pkt I n. 2 Karty kwalifikacyjnej.

– Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w

czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku. Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania

zdrowotne uniemożliwiające mojemu dziecku udział w zajęciach sportowych.

– Akceptuję Regulamin rekolekcji podany na stronie www.lasek.niepokalanow.pl

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia mojego dziecka/podopiecznego przez Klasztor św.

Maksymiliana M. Kolbego – Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku

– Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych,

radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Klasztor św.

Maksymiliana M. Kolbego – Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku (w tym na stronie

internetowej) oraz na nieodpłatne wykorzystanie jej/jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video dla celów

promocyjno-reklamowych Klasztoru św. Maksymiliana M. Kolbego – Ośrodka Formacyjnego Rycerstwa Niepokalanej w

Niepokalanowie Lasku.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Klasztor św. Maksymiliana M. Kolbego – Ośrodek Formacyjny Rycerstwa

Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku, ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin (dalej: my). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony

danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem Inspektor ochrony

danych” lub mailowo na adres: lasek@maryjni.pl

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa Państwa dziecka/podopiecznego w rekolekcjach na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 9 ust. 2 lit. a (szczególna kategoria danych –

osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych

celach) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie

publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi) w przypadku stosowania przez nas

monitoringu obiektów. Jeżeli w karcie zaznaczyliście Państwo zgodę na publikację wizerunku, dane Państwa dziecka w tym

zakresie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Państwa oraz Państwa dziecka/podopiecznego dalej – jeśli jest to

konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać dane Państwa oraz Państwa dziecka/podopiecznego w

szczególności następującym odbiorcom: – osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy

muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; – podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności

przetwarzania danych, – innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom.

4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą

przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Państwa lub Państwa dziecka/podopiecznego, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych –

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możecie Państwo wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie danych

Państwa lub Państwa dziecka/podopiecznego.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązany/a do ich podania, a ich

niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w półkoloniach. Konieczność podania danych wynika z

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 5

kwietnia 2016 r. poz. 452).

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.