Regulamin zapisów na turnus 12-17 sierpnia 2019

REGULAMIN ZAPISÓW NA TURNUS Z PRZELOTEM SAMOLOTEM
16 SIERPNIA 2019

(aktualizacja: 2019-03-01 10:00)

 1. Organizatorem turnusu z przelotem samolotem, zwanym w dalszej części „turnusem”, jest klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą przy ul. Teresińskiej 32 w Teresinie. Turnus jest współorganizowany z Fundacją Dwie Korony z siedzibą w Teresinie, ul. Teresińska 32 i odbędzie się w dniach 12-17 sierpnia 2019.

 2. Zapisu na turnus można dokonać jedynie poprzez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie internetowej: fundacjadwiekorony.pl

 3. W formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić wszystkie pola wpisując dane dziecka, które ma wziąć udział w turnusie. Dane będą wykorzystane do utworzenia listy pasażerów lotu samolotem na trasie: Warszawa – Szczecin – Warszawa, który odbędzie się 16 sierpnia 2019 r.

 4. Turnus jest adresowany do dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Dzieci powyżej 14 r. ż. mogą zostać zapisane tylko za zgodą organizatora. Nie należy dokonywać zapisu i wpłaty zaliczki dziecka powyżej 14 r. ż. bez wyraźnej zgody organizatora.

 5. Podstawą zapisu na turnus jest elektroniczne wypełnienie i wysłanie formularza oraz wpłata zaliczki na lot w wysokości 200 złotych na konto: Fundacja Dwie Korony, ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin, nr subkonta bankowego: 13 1140 2004 0000 3502 7852 1125.

  Uczestnik turnusu zostanie zapisany po zaksięgowaniu wyżej wymienionej kwoty na koncie Fundacji Dwie Korony. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zapisu, które stanowi jedyny dowód zapisu. Potwierdzenie to należy wydrukować i okazać w pierwszym dniu turnusu wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnictwa w rekolekcjach, która także zostanie przesłana drogą internetową.

 6. Zaliczki w kwocie 200 złotych nie wpłacają rodzice/opiekunowie prawni, którzy do 1 stycznia 2019 r. dokonali wpłaty, co najmniej 200 złotych na ten cel na portalu zrzutka.pl (zrzutka.pl/9tnznn). Te osoby zapisują dziecko na turnus także poprzez formularz zgłoszeniowy i zaznaczają odpowiednie pole dotyczące: zrzutka.pl

 7. Zapisy trwają do 31 maja 2019 r. Jest to spowodowane możliwością anulacji rezerwacji całej grupy bez ponoszenia dużych kosztów.

 8. Ilość miejsc jest ograniczona do 50. Jeśli do 31 maja 2019 r., na liście pasażerów nie będzie co najmniej 40 uczestników, lot zostanie odwołany.

 9. Udział w turnusie wiąże się z udziałem w przelocie samolotem. Prosimy zatem o dokonywanie zapisu dzieci, które nie boją się latać. Koszty lotu nie są zwracane, gdy dziecko zrezygnuje z lotu samolotem w czasie trwania turnusu, bądź nie weźmie udziału w locie z powodów zdrowotnych lub innych.

 10. Jeśli z różnych powodów nie odbędzie się lot samolotem:

  1. turnus odbędzie się zgodnie z planem, a dzieci będą miały zapewnioną atrakcję taką samą jak na pozostałych turnusach

  2. zwracana jest zaliczka 200 złotych na konto, z którego została wpłacona

 11. REZYGNACJA UCZESTNIKA

  1. w przypadku rezygnacji z turnusu, a przez to także z lotu, wyrażonej w formie e-mailowej na adres fundacjadwiekorony@gmail.com lub br.piotrofmconv@onet.pl uczestnik wykreślany jest z listy. Zaliczka zwracana jest, jeśli rezygnacja zostanie dokonana do 16 czerwca 2019 r. W innym przypadku wpłacona zaliczka przepada. Warunki te związane są z koniecznością poniesienia kosztów rezygnacji, wyznaczonych przez PLL LOT.
  2. UWAGA: W losowych przypadkach, organizator turnusu dopuszcza zamianę uczestnika turnusu, po rozpatrzeniu pisemnej prośby przesłanej na email. Zamiana ta jest bezpłatna, tylko do momentu wystawienia przez PLL LOT imiennych biletów lotniczych.
 12. Na ten turnus będzie utworzona lista rezerwowa uczestników. O kolejności dostania się z listy rezerwowej na listę właściwą, decyduje kolejność zgłoszeń. O tym, że uczestnik jest na liście rezerwowej, rodzice/opiekunowie prawni zostaną powiadomieni e-mailowo. W przypadku, gdy uczestnik nie dostanie się na listę właściwą, zwracana jest zaliczka w wysokości 200 złotych.

 13. Organizator zastrzega sobie dokonanie wszelkich zwrotów do 30 września 2019 r.